Capitol Terrorist Attack

4olJkJm6GL1K

📍 WashingtonMonument,

📅 2021-01-06

⌚️ 16:06:25?

⏱ 0:01:01

🖼 1920x1080

📱 NA

👤 0:00 0:40 GypsyJacketGuy

: @AaronScottKlein AaronScottKlein 71ae2837608d452d8f86fcbe8b3fb92a

: #4olJkJm6GL1K